VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon og møteplass for kunst og kulturområdet i Vestfold. Vestfold kulturnettverk er en åpen og inkluderende nettverksorganisasjon og en regional møteplass for kunst- og kulturaktørene i fylket og inkluderer både offentlige institusjoner og fylkesomfattende frivillige organisasjoner/lag samt amatører og profesjonelle miljø.

Vestfold kulturnettverk er partipolitisk nøytral.

§ 1 FORMÅL

Kunst og kultur er en kilde til læring og personlig vekst, sosial samhandling, identitetsskapende og mellomkulturell forståelse. Vestfold kulturnettverk har som overordnet formål å bidra til personlig vekst og til å stimulere til sosial samhandling mellom aktørene i nettverket og innbyggerne i regionen generelt.

Vestfold kulturnettverk skal bidra til å gi innbyggerne i fylket lik tilgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter ved å arbeide for at alle skal få tilfredstillende tilgang til opplæring, aktiviteter, konserter og kunstopplevelser uavhengig av bosted og alder.

For å nå disse målene skal Vestfold kulturnettverk vektlegge følgende hovedoppgaver:

Være et kunstfaglig og kulturpolitisk interesseorgan for alle kunstuttrykkene i Vestfold

Være en møteplass og fellesarena for medlemmene.

Initiere og gjennomføre utviklingsstrategier og nyskaping innen kunst- og kultursektoren i nært samarbeid med aktørene og fylkeskommunen.

Være et kompetanse-, samarbeids- og serviceorgan for kunst- og kulturlivet i Vestfold

Gjennom høy kompetanse og gode nettverk gjennomføre ulike forvaltningsoppgaver innen fagområdet kunst og kultur.

§ 2. MEDLEMSKAP

§ 2.1 Medlemskap.

Følgende kategorier kan bli medlemmer i Vestfold kulturnettverk dersom de har minimum en av oppgavene opplæring, utdanning, aktivitet eller formidling av kunst eller kultur som sentrale oppgaver:

· Fylkesdekkende/regionale organisasjoner innen kunst- og kulturområdet.

· Institusjoner med regional eller nasjonal status.

· Regionale/fylkesomfattende aktiviteter innen kunst- og kulturområdet.

· Fylkes-/regionledd av organisasjoner som er medlemmer i Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund er medlemmer av Vestfold kulturnettverk

· Lokale fellesorgan for kunst- og kulturområdet

· Kommuner v/ kulturskolen

Medlemskap i Vestfold kulturnettverk deles inn i to kategorier:

1. Medlemskap med alle rettigheter

2. Medlemskap med alle rettigheter unntatt muligheten for å søke om fylkeskommunale midler gjennom Vestfold kulturnettverk

Styret avgjør hvilken kategori medlemmene skal være i ut i fra Vestfold fylkeskommunes retningslinjer for tilskudd. Ved tvilstilfeller kontaktes Vestfold fylkeskommune for uttalelse.

§ 2.2 Inn- og utmelding

Styret avgjør opptak av nye medlemmer med årsmøtet som ankeinstans. Inn- og utmelding skal skje skriftlig.

§ 3 ORGANISASJON

Vestfold kulturnettverk er et samarbeidsorgan for kunst- og kulturlivet i Vestfold fylke med ansvar for eget budsjett og egen administrasjon.

Vestfold kulturnettnettverk er fylkesledd av Musikkens Studieforbund og Norsk musikkråd og gjennomfører tiltak og oppgaver i samsvar med Lov om Voksenopplæring med forskrifter og inngåtte samarbeidsavtaler.

Vestfold kulturnettverk har lokale organisasjonsledd, musikk-/kulturråd i kommunene som medlem og bindeledd i nettverket.

§ 4. ÅRSMØTET

Årsmøtet er Vestfold Kulturnettverk sitt øverste organ og skal normalt gjennomføres innen utgangen av april måned hvert år.

§ 4.1 Representasjon og rettigheter:

Medlemmer kan stille på årsmøtet med inntil to representanter hver med fulle rettigheter.

Når årsmøtet gjør vedtak i voksenopplæringsaker har kun delegater tilsluttet Musikkens Studieforbund stemmerett.

Medlemmer av styret i Vestfold kulturnettverk har ikke stemmerett på årsmøtet under behandling av årsmelding og regnskap.

§ 4.2 Møte og talerett

Følgende møter med tale- og forslagsrett:

Varamedlemmer til styret

Styremedlemmer

Komiteer valgt av styret

Personer årsmøtet gir fullmakt.

§ 4.3 Observatører

Følgende kan møte som observatører:

Representanter fra alle medlemskategorier

Gjester invitert av styret

§ 4.4 Innkalling og sakspapir

Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut to -2- måneder før årsmøtet skal holdes.

Forslag til saker som skal opp på årsmøtet må være sendt styret senest en -1- måned før.

Styret sender ut fullstendig saksliste og sakspapirer senest 14 dager før årsmøtet.

§ 4.5 Dagsorden for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne representantenes fullmakter

2. Godkjenne saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referenter og tre medlemmer i redaksjonskomiteen.

4. Velge to protokollunderskrivere.

5. Behandle ankesaker angående opptak av nye medlemmer.

6. Behandle årsmelding.

7. Behandle regnskap.

8. Behandle innkomne saker som er oppført på sakskartet.

9. Behandle styrets forslag til handlingsprogram.

10. Behandle budsjett for kommende periode.

11. Fastsette kontingent

12. Velge:

§ Leder for ett (1) år

§ Nestleder for to (2) år.

§ Tre (3) styremedlemmer for to (2) år. (vekselvis)

§ To (2) varamedlemmer

§ Revisor

§ Tre (3) medlemmer med et varamedlem til valgkomite for 1 år

Alle valg skjer skriftlig om det finnes mer enn ett forslag, eller om noen krever det.

§ 4.6 Ekstraordinært årsmøte.

Representantskapet kaller inn, med minst en måneds varsel, til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene eller et enstemmig representantskap krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er satt opp i innkallinga til møtet.

§ 5 STYRET

§ 5.1 Sammensetting

Styret består av leder, nestleder, tre (3) styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet

§ 5.2 Mandat og oppgaver:

Styret skal:

Lede Vestfold kulturnettverk i perioden mellom årsmøtene.

Sette i verk vedtak gjort av årsmøtet.

Tilsette personale i samsvar med vedtak og behov.

Oppnevne nødvendige utvalg.

Oppnevne representanter til aktuelle organ /utvalg.

Utarbeide årsmelding og regnskap.

Utarbeide forslag til handlingsprogram og budsjett.

Velge utsending(er) til representantskapet i Musikkens Studieforbund

Styret er vedtaksført når minst halvparten av styret er til stede, deriblant leder eller nestleder. Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme, i styreleders fravær har nestleder dobbeltstemme.

§ 5.3. Spesialoppgaver for styret

Når styret behandler voksenopplæringssaker har kun styremedlemmer som representerer organisasjoner med studierett Musikkens Studieforbund stemmerett.

§ 6 LEDERMØTET

Styret kaller inn lederne i de ulike medlemskategoriene til møte når styret bestemmer det. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte utsendingene.

§ 8. OPPLØSNING

Forslag til oppløsning av Vestfold kulturnettverk må behandles på ordinært årsmøte.

Grunngitt forslag må være sendt alle tilsluttede medlemmer minst 4 måneder før årsmøtet. Oppløsningsvedtak krever 3/4 stemmeflertall.

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN

§ 1. Innkalling

Styret gir - senest 2 måneder før årsmøtet -, valgkomiteen informasjon om opplegget for årsmøtet, så som tidspunkt, hvem som er på valg, og eventuelle forslag til endringer av vedtekter.

Dersom ikke annet er sagt er øverste navn på listen over vedtatt valgkomite å regne som leder og er ansvarlig for innkalling til møte / telefonkonferanse.

§ 2. Arbeidet i valgkomiteen.

Styret har en funksjonstid på 2 år og er slik sammensatt:

Leder valgt for ett (1) år samt nestleder for to (2) år

- Tre (3) styremedlemmer for to (2) år (velges vekselvis)

- To (2) varamedlemmer til styret

- Tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem til valgkomiteen for ett (1) år

- Organisasjoner som har studierett skal være representert i styret

Valgkomiteen har ansvar for å orientere medlemmene i Vestfold kulturnettverk om forestående valg og be om forslag på kandidater innen en gitt tidsfrist. Fristen må være så lang at laget rekker å styrebehandle saken.

Valgkomiteen skal etterstrebe å innstille personer med sentrale verv i medlemsorganisasjonene.

De største organisasjonene/institusjonene og de mest sentrale samarbeidspartene i et kultur- og kunstnettverk bør til en hver tid ha plass i styret.

§ 3. Gjennomføring av valget

Valgkomiteen skal ha klar sitt forslag minst en måned før årsmøtet. Styret sender ut valgkomiteens forslag til medlemmene sammen med de andre sakspapirene til årsmøtet.

Valgkomiteen legger fram sin innstilling til verv, og har tale og forslagsrett i årsmøtet.

Møtedirigenten gjennomfører valget. Dersom det er flere enn ett forslag eller om noen krever det skal valget foregå ved skriftlig votering.